Bugün

SGK yapılandırmalarında son tarih

25.10.2016   13:57

 SGK yapılandırmalarında son tarih

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından borçlulara yönelik yeni yapılandırmalar SGK Kars İl Müdürlüğü’nce ilgililerle duyuruldu.

SGK Kars İl Müdürü Zeynal Abidin Cengiz SGK’ya borcu bulunan ve ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen vatandaşların ödeme kabiliyetini artırabilmek amacıyla zaman zaman ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırma fırsatları sağlandığını açıkladı.

2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurum alacaklarının yapılandırılması hakkındaki 6552 sayılı Kanunla bu ödeme kolaylığı sağlandığını ve bu kapsamdaki taksitlerin hala devam ettiğini kaydeden Cengiz, SGK tarafından bu defa, 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmayanlar, yapılandırması bozulanlar ve yeni oluşan borçlar için 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğü giren 6736 sayılı Kanunla yeni bir fırsat yakaladıklarını dile getirdi.

Borçlulara önemli avantajlar sağlayan ve gerçek anlamda bir fırsat olarak değerlendirilebilecek bu düzenleme hakkında bilgiler aktaran Cengiz, yapılandırmalara ilişkin tüm detayları kamuoyuyla paylaştı. Cengiz, açıklamasında borçlulara sağlanan kolaylıkları a’dan z’ye tüm detaylarıyla şöyle sıraladı:

Yapılandırma Kapsamına Giren Borçlar

2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup, 30 Haziran 2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, idari para cezaları.

Kurumumuzca başka kurumlar adına tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksiz işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarını kapsamaktadır.

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlara için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 30 Haziran 2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ- ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri

Yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresinde tamamen ödenmesi halinde borç aslının tamamı ile hesaplanan Yİ-ÜFE nin % 50 sinin ödenmesi halinde diğer feri alacaklar terkin edilecektir.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay ) ödeme imkânı getirilmiştir.

Yapılandırılan borçlar; peşin veya 6. 9. 12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir.
Yapılandırmaya esas tutarlara;
Altı eşit taksit için (1,045).
Dokuz eşit taksit için ( 1,083 ).
Oniki eşit taksit için ( 1,105 ).
Onsekiz eşit taksit için ( 1,15 ) oranında vade farkı uygulanacaktır.


İl Özel İdareleri , Spor Kulüpleri ve Belediyelerin Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri

Yapılandırılan Borçlar:

İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzlattı (36) eşit taksitte ödenebilir.

Bu takdirde yapılandırmaya esas tutarlar:

Yirmidört taksit için ( 1,194 ) . Otuz taksit için ( 1,238 ). Otuzaltı taksit için ( 1,318 ) oranında vade farkı uygulanacaktır.

Belediyeler

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami ( 144 ) eşit taksitte ödenebilecektir.

Bu taksitler % 40 oranı dikkate alınmaksızın genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların % 50’ sini geçemeyecek.

Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir.

Altı eşit taksit için ( 1,032 ) Dokuz eşit taksit için ( 1,053 ).

Yirmidört eşit taksit için ( 1,109 ). Otuzaltı eşit taksit için ( 1,19 )

Oniki eşit taksit için ( 1,064 ). Onsekiz eşit taksit için ( 1,086 )Oranında vade farkı uygulanacaktır.

İdari Para Cezalarını yapılandıran İşverenlerimize Sağlanan Avantajlar İdari Para cezası Borç Asıllarının % 50’ si ile Buna İlişkin Gecikme Tutarları Terkin Edilecektir.

30 Haziran 2016 tarihine kadar ( bu tarih dahil ) işlenen fiillere ilişkin olup, 19 Ağustos 2016 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası Asıllarının % 50’ si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 50’ si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenler, borcu yoktur yazısı alabilecek. Bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerine uğramayacak ve teşviklerden yararlanabileceklerdir. Yapılandırma ile Genel Sağlık Sigortalılarına Getirilen Kolaylıklar Genel Sağlık Sigortalılardan gelir testi yaptırmamış olanlar 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren dört ay içinde gelir testine müracaat etme ve yeni belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primi ödeme imkânı sağlanmıştır.

Ayrıca genel sağlık sigortalıları, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren beş ay içinde müracaat etmeleri halinde 30 Haziran 2016 ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamlarının silinerek borç aslının peşin veya oniki eşit taksitte ödeyebilecektir. Peşin ödeme veya taksitle ödemede ilk taksit altı ay içinde ödenecektir.

Borçların yapılandırdığı tarihten sonraki cari aylardan 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi kaydıyla kendileri ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.

Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla ve 30/06/2016 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının ilk taksit ödeme süresi içinde ( ilk taksitin veya peşin ödeme tutarını ) ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın % 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş fer’i borçlar için de peşin ve taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir.

Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu madde hükmünden yararlandırılacaklardır. Bu Maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir.

Kanun kapsamından çıkmış işyerlerine ait 31/12/2014 tarihi veya öncesine ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik primi ve idari para cezalarının asılları toplamı 50 Türk Lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferileri ve aslı ödenmiş feri alacaklardan 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vaz geçilmiştir.

6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçlar ile 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış borçların kalan taksit tutarı talep halinde yapılandırılabilecektir. Ödenmiş taksitler taksitlendirme usullerine göre mahsup edilecektir.

Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi
- Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi
- Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
- Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi ( ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecektir.
- Taksit tutarının % 10’ u aşılmamak kaydıyla 5 liraya ( bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

Ne Zaman Başvurulabilir? İlk Ödeme ( Peşin/Taksit) Ne Zaman Yapılacak ?

Başvuru Süresi;
Tüm borçlular için 2 ay ( 1 Eylül 2016 tarihinden 31 Ekim 2016 tarihine kadar)

Peşin/ İlk taksit ödeme Süresi;
1 Eylül 2016 ila 2 Ocak 2017 arasında

Yapılandırma müracaatları nerelere yapılabilir?

e- Sigorta, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine veya posta yoluyla yapılabilecektir.

Yapılandırılan borçlar, taksit tutarları ve ödeme vadeleri prim ödeme yükümlülerince internet üzerinden görüntülenebilecektir.

Ayrıca şu bilgiyi de vermek istiyorum. BağKur kapsamındaki sigortalılarımızdan emeklilik şartını tamamlamış olup, borç nedeniyle emekli olamayanların uygun şartlarda kredi alarak borçlarını ödeme imkânlarını sağlamak için Kurumumuz bir bankayla anlaşma yapcak olup, bu çalışma tamamlandığında detaylı bilgi kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

Sağlanan bu güzel imkânlarından tüm prim borçlularımızın yararlanmasını, kendilerine uzatılan bu ele olumlu bir şekilde yaklaşmalarını tavsiye ediyor. İlimize sosyal güvenlik günler diliyoruz.Kategori:
Etiketler:
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamıştır. İlk Yorumu Siz Yapın!
Toplam () adet yorum eklenmiştir.